1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

 

สาระเพิ่มเติม รายวิชา การประมวลผลคำ รหัสวิชา ง20202
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ        การใช้งานโปรแกรม Microsoft word 2013 และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
โดยมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  บทเรียนออนไลน์ เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft word 2013  สามารถอำนวยประโยชน์ต่อการเรียน       การสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้

 

โดยมีผลการเรียนรู้ ทั้งสิ้น 12 ผลการเรียนรู้ ดังนี้

1. รู้จักโปรแกรม Microsoft word 2013
2. สามารถเปิดปิดโปรแกรม Microsoft word 2013 ได้
3. รู้จักส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Microsoft word 2013
4. สร้างงานเอกสารอย่างง่ายจากโปรแกรม Microsoft word 2013 ได้
5. สามารถจัดรูปแบบเอกสารให้อยู่ในรูปแบบตามที่ต้องการได้
6. สร้างวัตถุพร้อมกำหนดลักษณะจากเครื่องมือเบื้องต้นได้
7. แทรกอักษรศิลป์ และรูปภาพได้
8. ใส่ลักษณะพิเศษให้รูปภาพได้
9. แทรกสัญลักษณ์พิเศษลงในเอกสารได้
10. แทรกตารางและกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของตารางได้
11. จัดการข้อความที่อยู่ในตารางพร้อมตกแต่งตารางได้
12. สามารถสั่งพิมพ์เอกสารจากโปรแกรม MS word 2013 ได้

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน