1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
1.4 การจัดการกับข้อความ
1.5 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
2.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
2.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
2.4  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
2.5 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
2.6  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
2.7 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
2.8 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
3.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.4  การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

1. คำสั่ง แยกเซลล์ ใช้ในการทำหน้าที่ใด
ก. รวมช่องในตารางตามที่เรากำหนด
ข. แบ่งช่องในตารางตามที่เรากำหนด
ค. ลบช่องในตารางตามที่เรากำหนด
ง. ลบตารางตามที่เรากำหนด

2. คำสั่ง ไฟล์ > พิมพ์ ใช้เพื่อการใด
ก. พิมพ์เอกสาร
ข. แชร์เอกสาร
ค. ลบเอกสาร
ง. บันทึกเอกสาร

3. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการตาราง
ก. เมนูจะปรากฏบริเวณ Ribbon bar
ข. เมนูจะปรากฏเมื่อคลิกไปที่ตาราง
ค. ไม่มีเมนูจัดการตาราง
ง. มีสองเมนูย่อย คือ ออกแบบและเค้าโครง

4. หากต้องการพิมพ์เพียงแค่ ใบงานที่แสดงตรงหน้า ควรเลือกการตั้งค่าแบบใด
ก. พิมพ์แบบกำหนดเอง
ข. พิมพ์หน้าปัจจุบัน
ค. พิมพ์ด้านเดียว
ง. พิมพ์สองด้าน

5. ในการแทรกตารางอย่างง่ายข้อใดทำไม่ได้
ก. 5 x 5
ข. 5 x 10
ค. 10 x 5
ง. 10 x 10

6. ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับการสร้างตาราง
ก. สามารถนำเข้าตารางจาก Excel ได้
ข. ใช้เมนู อ้างอิง>ตาราง
ค. ใช้เมนู รีวิว>ตาราง
ง. ใช้เมนู มุมมอง>ตาราง

7. ปุ่ม ผสานเซลล์ ทำหน้าที่ใด
ก. รวมช่องในตารางตามที่เรากำหนด
ข. แบ่งช่องในตารางตามที่เรากำหนด
ค. ลบช่องในตารางตามที่เรากำหนด
ง. ลบตารางตามที่เรากำหนด
8. ในปุ่มเมนู ตาราง ปุ่มย่อยใดใช้ในการกำหนดจำนวนช่องของตารางเอง
ก. ตารางคำนวณ Excel
ข. แทรกตาราง
ค. รูปร่าง
ง. สร้างเซลล์

9. ข้อกล่าวถูกต้องเรื่องการปรับลักษณะข้อความในตาราง
ก. สามารถปรับลักษณะได้เหมือนตัวอักษรทั่วไป
ข. ปรับแต่งได้แค่สีและขนาดเท่านั้น
ค. ไม่สามารถปรับแต่งใด ๆ ได้
ง. ปรับแต่งได้แค้ขนาดของตัวอักษรเท่านั้น

10. ชุดคำสั่งในข้อใดไม่มีในปุ่มเมนู ตาราง
ก. ตาราง
ข. ขนาดเซลล์
ค. อักษรศิลป์
ง. ข้อมูล

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: