1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

1. ข้อใดคือการสั่งพิมพ์เอกสาร
ก. ไฟล์ >พิมพ์
ข. หน้าแรก >พิมพ์
ค. แทรก >พิมพ์
ง. ออก >พิมพ์

2. ถ้ากดปุ่ม Ctrl +P ที่แป้นพิมพ์คือคำสั่งใด
ก. พิมพ์
ข. บันทึก
ค. สร้างไฟล์ใหม่
ง. ตัวหนา

3. ต้องการสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมดต้องเลือกคำสั่งใด
ก.
ข.
ค.
ง.

4. ต้องการสั่งพิมพ์เอกสารเพียงด้านเดียวต้องเลือกคำสั่งใด
ก.
ข.
ค.
ง.

5. ต้องการสั่งพิมพ์เอกสารแบบเรียงเป็นชุดต้องเลือกคำสั่งใด
ก.
ข.
ค.
ง.

6. ต้องการปรับแนวกระดาษในการพิมพ์เอกสารต้องเลือกคำสั่งใด
ก.
ข.
ค.
ง.

7. ต้องการเลือกรูปแบบกระดาษในการพิมพ์เอกสารต้องเลือกคำสั่งใด
ก.
ข...
ค.
ง.

8. ต้องการขยายขอบกระดาษในการพิมพ์เอกสารต้องเลือกคำสั่งใด
ก.
ข...
ค.
ง.

9. ต้องการพิมพ์เอกสารหลายๆหน้าให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียวต้องเลือกคำสั่งใด
ก.
ข...
ค.
ง.

10. ต้องการสั่งพิมพ์เอกสารต้องเลือกคำสั่งใด
ก.
ข...
ค.
ง.

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน