1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
1.4 การจัดการกับข้อความ
1.5 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
2.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
2.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
2.4  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
2.5 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
2.6  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
2.7 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
2.8 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
3.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.4  การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน

การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 4 ชั่วโมง

สำหรับในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการจัดการตัวอักษรให้มีลักษณะตามที่ต้องการ

1. สามารถจัดรูปแบบเอกสารให้อยู่ในรูปแบบตามที่ต้องการได้

2. สร้างวัตถุพร้อมกำหนดลักษณะจากเครื่องมือเบื้องต้นได้

เมื่อเราทำการสร้างเอกสารเปล่าและมีการพิมพ์ข้อความต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ภายในหัวข้อนี้จะให้นักเรียนรู้จักวิธีการในการจัดแต่งตัวอักษร ให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจและได้ฝึกผีมืออีกด้วย

การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด

*การกำหนดรูปแบบตัวอักษร หลังการพิมพ์ *

  1. คลิกเมาส์ซ้ายเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ
  2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
  3. เลือกรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการ ข้อความจะถูกเปลี่ยนไปตามตัวอักษรที่เลือก

 

*การปรับเปลี่ยนสีตัวอักษร *
ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความลงในเอกสารเพื่อความสวยงาม เราสามารถกำหนดสีให้ตัวอักษรได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.  เลือกข้อความที่ต้องการกำหนดสีตัวอักษร

2.  คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)

3.  คลิกปุ่ม สีฟอนต์ (Font Color) ดังภาพแล้วเลือกสีของตัวอักษรที่ต้องการ ในที่นี้เลือก
สีน้ำเงิน  เพียงเท่านี้ข้อความที่เลือกก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด

*การกำหนดรูปแบบตัวอักษร หลังการพิมพ์ โดยละเอียด*
1. คลิกเมาส์ซ้ายเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ
2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
3. เลือกรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการ ข้อความจะถูกเปลี่ยนไปตามตัวอักษรที่เลือก


*การปรับแต่งข้อความ เป็นตัวหนา*
1. คลิกเมาส์ซ้ายเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ
2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
3. คลิกปุ่ม ตัวหน้า ดังภาพ เพียงเท่านี้ข้อความที่เลือกก็จะเปลี่ยนเป็นตัวหน้า


 *การปรับแต่งข้อความ เป็นตัวเอียง*
1. คลิกเมาส์ซ้ายเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ
2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
3. คลิกปุ่ม ตัวเอียง ดังภาพ เพียงเท่านี้ข้อความที่เลือกก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเอียง


*การขีดเส้นใต้ข้อความ *
1.  คลิกเมาส์ซ้ายเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ
2.  คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
3.  คลิกปุ่ม ขีดเส้นใต้ ดังภาพ แล้วเลือกลักษณะของเส้น


 *การปรับเปลี่ยนสีตัวอักษร *
ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความลงในเอกสารเพื่อความสวยงาม เราสามารถกำหนดสีให้ตัวอักษรได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.  เลือกข้อความที่ต้องการกำหนดสีตัวอักษร
2.  คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
3.  คลิกปุ่ม สีฟอนต์ (Font Color) ดังภาพแล้วเลือกสีของตัวอักษรที่ต้องการ ในที่นี้เลือกสีแดง  เพียงเท่านี้ข้อความที่เลือกก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดง


จงพิมพ์ประวัติส่วนตัวของตนเอง และใช้คำสั่งต่อไปนี้ปรับแต่งข้อความ

 

จงปรับแต่งข้อความ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1.        Microsoft Word คือโปรแกรมประมวลผลคำที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ
2.        Microsoft Word คือโปรแกรมประมวลผลคำที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ

<<<<< click