1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

 

แบบทดสอบหลังเรียน

1. คอลัมน์ในตารางหมายถึง
ก. เซลล์ที่เรียงกันในแนวนอน
ข. เซลล์ที่เรียงกันในแนวตั้ง
ค. เซลล์ที่เรียงกันในแนวเฉียง
ง. เซลล์ที่เรียงกันในตัววี

2. ถ้ากดปุ่ม Tab ที่แป้นพิมพ์ตำแหน่งเคอร์เซอร์จะเลื่อนไปทางทิศใดในตาราง
ก. เลื่อนไปทางซ้าย
ข. เลื่อนไปทางขวา
ค. เลื่อนขึ้น
ง. เลื่อนลง

3. คำสั่งในการสร้างตารางอยู่ในแท็บคำสั่งใดในริบบอน
ก. แท็บหน้าแรก
ข. แท็บแทรก
ค. แท็บออกแบบ
ง. แท็บรูปแบบ

4. แท็บแทรก > ตาราง > แปลงข้อความเป็นตารางหมายถึงคำสั่งอะไร
ก. สร้างตารางเหนือข้อความ
ข. สร้างตารางใต้ขอความ
ค. สร้างตารางครอบข้อความ
ง. เปลี่ยนข้อความให้เป็นตาราง

5. หากตำแหน่งเคอร์เซอร์อยู่เซลล์สุดท้ายของตารางถ้ากดปุ่ม Tab ที่แป้นพิมพ์จะเกิดอะไรขึ้น
ก. เพิ่มเซลล์
ข. เพิ่มคอลัมน์
ค. เพิ่มแถว
ง. ขึ้นย่อหน้าใหม่

6. หมายถึงคำสั่งใดในการจัดการตาราง
ก. ผสานเซลล์
ข. แยกเซลล์
ค. แยกตาราง
ง. เพิ่มตาราง

7. หมายถึงคำสั่งใดในการจัดการตาราง
ก. การใส่สีตัวอักษร
ข. การใส่สีพื้นตาราง
ค. การใส่สีเส้นตาราง
ง. การใส่สีเส้นรูปทรง

8. คำสั่งการจัดแนวข้อความในตารางอยู่ในแท็บคำสั่งใด
ก. แท็บมุมมอง
ข. แท็บแทรก
ค. แท็บออกแบบ
ง. แท็บเค้าโครง

9. ข้อใดคือการทำซ้ำส่วนหัวตาราง
ก. แท็บหน้าแรก > ทำซ้ำแถวส่วนหัว
ข. แท็บหน้าแทรก > ทำซ้ำแถวส่วนหัว
ค. แท็บออกแบบ > ทำซ้ำแถวส่วนหัว
ง. แท็บเค้าโครง > ทำซ้ำแถวส่วนหัว

10. ข้อใดคือการทำซ้ำส่วนหัวตาราง
ก. แท็บหน้าแรก > สูตร
ข. แท็บหน้าแทรก > สูตร
ค. แท็บออกแบบ > สูตร
ง. แท็บเค้าโครง > สูตร

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน