1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

 

แบบทดสอบหลังเรียน

1. ในการสร้างขอบให้กับหน้ากระดาษถ้าใช้โหมดกล่องจะส่งผลอย่างไร
ก. ไม่มีกรอบ
ข. กรอบเป็นลายน้ำ
ค. กรอบเป็นเงา
ง. กรอบมีครบทั้งสี่ด้าน

2. เมนูเค้าโครงหน้ากระดาษใน Ribbon bar สามารถทำสิ่งใดได้
ก. รีวิว
ข. การจัดคอลัมน์
ค. ปรับมุมมอง
ง. ส่งจดหมาย

3. เมนูแทรกจาก Ribbon bar สามารถทำสิ่งใดได้
ก. เพิ่มอักษรศิลป์
ข. เพิ่มเอกสาร
ค. เพิ่มไฟล์
ง. เปลี่ยนมุมมอง

4. คำสั่งกำหนดระยะขอบในแท็บคำสั่งใดในริบบอน
ก. หน้าแรก
ข. แทรก
ค. ออกแบบ
ง. เค้าโครงหน้ากระดาษ

5. คำสั่งเส้นขอบและแรเงาอยู่ในแท็บคำสั่งใดในริบบอน
ก. หน้าแรก
ข. แทรก
ค. ออกแบบ
ง. เค้าโครงหน้ากระดาษ

6. คำสั่งเส้นกรอบและรูปร่างอยู่ในแท็บคำสั่งใดในริบบอน
ก. แท็บหน้าแรก
ข. แท็บแทรก
ค. แท็บออกแบบ
ง. แท็บรูปแบบ

7. คือคำสั่งใด
ก. แทรกข้อความ
ข. แทรกกล่องข้อความ
ค. อักษรศิลป์
ง. ตัวหนา

8. คือคำสั่งใด
ก. แทรกข้อความ
ข. แทรกกล่องข้อความ
ค. อักษรศิลป์
ง. ตัวหนา

9. คำสั่งรูปร่างอยู่ในแท็บคำสั่งใดในริบบอน
ก. แท็บหน้าแรก
ข. แท็บแทรก
ค. แท็บเค้าโครง
ง. แท็บออกแบบ

10. คำสั่งเติมสีรูปร่างอยู่ในแท็บคำสั่งใดในริบบอน
ก. แท็บหน้าแรก
ข. แท็บแทรก
ค. แท็บออกแบบ
ง. แท็บรูปแบบ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน