1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 ชั่วโมง

เมื่อทำงานกับเอกสารเราเสร็จสิ้นแล้ว เราสามารถสั่งพิมพ์เอกสารจากโปรแกรม MS word 2013 มาให้อยู่ในรูปของกระดาษที่เราจับต้องได้โดยผ่านเครื่องพิมพ์

สามารถสั่งพิมพ์เอกสารจากโปรแกรม MS word 2013 ได้

เมื่อเราทำการสร้างไฟล์เอกสาร พิมพ์ข้อความพร้อมปรับแต่งให้ได้ตามที่เราต้องการเสร็จสิ้นแล้ว ในส่วนสุดท้ายนี้จะสอนวิธีการในการพิมพ์งาน จากโปรแกรม MS word 2013 ให้ออกมาในรูปแบบของกระดาษที่เราสามารถจับต้องได้ โดยเป็นการใช้งานผ่านเครื่องพิมพ์ โดยเอกสารส่วนมากที่เรานิยมทำคือ กระดาษขนาด A4

การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์

*การพิมพ์เอกสาร*
                การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ ควรมีการตรวจสอบทั้งเรื่องของจำนวนหน้า ข้อความตกหล่นหรืออื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความหรือรูปแบบที่เราจะพิมพ์ออกมานั้นควรถ้วน
สมบูรณ์และสวยงาม  การดำเนินการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ สามารถทำได้ดังนี้

  1. คลิกแท็บ ไฟล์ (File)
  2. จะปรากฏคำสั่งย่อย คลิกเลือกคำสั่ง พิมพ์ (Print)

*ที่หน้าต่างคำสั่งพิมพ์ จะปรากฏรายละเอียดดังนี้ *

1.  ที่ด้านขวาของหน้าต่างคำสั่งพิมพ์นี้จะปรากฏตัวอย่างก่อนพิมพ์แสดงไว้ให้เห็น

2.  คำสั่ง สำเนา (Copy)  เป็นคำสั่งสำหรับกำหนดจำนวนชุดที่ต้องการพิมพ์ออกมา ทางเครื่องพิมพ์ ในที่นี้จะเลือกจำนวน  1  ชุด

  3.  คำสั่ง เครื่องพิมพ์ (Printer)  เป็นคำสั่งสำหรับการเลือกเครื่องพิมพ์ที่จะสั่งให้พิมพ์
เอกสารออกมาทางเครื่องที่เลือกนั้น ในที่นี้เลือกเครื่องปริ้นท์ Canon MP280 series Printer
(Copy 3)

4.  คำสั่ง การตั้งค่า (Setting)  เป็นคำสั่งสำหรับการกำหนดรายละเอียดในการพิมพ์ดังนี้
Ø  กำหนดหน้ากระดาษ เช่น พิมพ์ทุกหน้า (Print all Pages), พิมพ์หน้าปัจจุบัน (Print Current Page), พิมพ์แบบกำหนดเอง (Print Selection Page)
Ø  พิมพ์ด้านเดียว เป็นการเลือกพิมพ์เฉพาะหน้า ด้านซ้ายหรือด้านขวา เช่น
พิมพ์หน้า 1, 3, 5,…  หรือ หน้า  2, 4, 6,...  เป็นต้น
Ø  พิมพ์เรียงชุด เป็นการสั่งพิมพ์เอกสารจำนวนตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป ให้เรียงลักษณะของหน้ากระดาษที่พิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ เช่น พิมพ์เรียงหน้า 1, 2, 3  ออกมาทีละ 1 ชุด
หรือ พิมพ์เรียงหน้า 1,1  2, 2  3,3  ออกมาทีเดียว 2 ชุด  เป็นต้น
Ø  การวางแนวหน้ากระดาษ เป็นการสั่งพิมพ์เอกสารให้ออกในกระดาษในลักษณะ
กระดาษเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน          
Ø  การกำหนดขนาดกระดาษ เป็นการสั่งพิมพ์เอกสารให้ออกในกระดาษขนาดใด
ตามที่ต้องการ เช่น ขนาด A4  เป็นต้น
Ø  การกำหนดขนาดกระดาษ เป็นการสั่งพิมพ์เอกสารให้ออกในกระดาษขนาดใด
ตามที่ต้องการ เช่น ขนาด A4  เป็นต้น
Ø  การตั้งค่าระยะขอบกำหนดเอง เป็นการสั่งกำหนดระยะขอบกระดาษ
ตามที่ต้องการก่อนทำการสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องปริ้นท์
Ø  การกำหนดรูปแบบการพิมพ์ลงใน 1 หน้ากระดาษ เป็นการสั่งพิมพ์เอกสารให้ออกในกระดาษเช่น  สั่งพิมพ์ 2 หน้ากระดาษทางหน้าจอพิมพ์ ลงบนกระดาษ 1 แผ่น เป็นต้น

  5.  ขั้นตอนสุดท้ายใช้คำสั่ง พิมพ์ (Print) เพื่อสั่งงานเอกสารพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

<<<<< click

 

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน