1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
1.4 การจัดการกับข้อความ
1.5 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
2.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
2.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
2.4  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
2.5 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
2.6  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
2.7 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
2.8 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
3.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.4  การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน

1. รู้จักโปรแกรม Microsoft word 2013
2. สามารถเปิดปิดโปรแกรม Microsoft word 2013 ได้
3. รู้จักส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Microsoft word 2013
4. สร้างงานเอกสารอย่างง่ายจากโปรแกรม Microsoft word 2013 ได้

ไมโครซอฟท์เวิร์ด เป็นโปรแกรมประมวลคำเพื่อการค้า ออกแบบโดยไมโครซอฟท์ เปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1983 โดยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของซอฟต์แวร์ระบบไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายแยกต่างหาก และรวมอยู่ในไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เวอร์ชันปัจจุบัน คือ ไมโครซอฟท์ เวิร์ด 2016

ไมโครซอฟท์ เวิร์ด เป็นโปรแกรมประมวลคำ เพื่อช่วยให้เราจัดการงานด้านเอกสารได้สะดวกและง่ายดาย รวมถึงมีระเบียบมากขึ้น โดยตัวโปรแกรมจะประกอบไปด้วยฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ เช่น การเขียนกราฟ อักษรศิลป์ และตาราง เป็นต้น

สำหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จะอธิบายถึงการเปิดใช้งานและการปิดโปรแกรม รวมไปถึงอธิบายส่วนประกอบหลักของโปรแกรม และการสร้างเอกสารข้อความอย่างง่าย พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนอีกด้วย