1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 2 ชั่วโมง

สำหรับในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการสร้างตารางให้กับเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word 2013

แทรกตารางและกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของตารางได้ 

เมื่อเราทำการสร้างไฟล์เอกสาร ข้อมูลบางส่วนจะสามารถสื่อสารได้ง่ายหากจัดให้อยู่ในรูปแบบของตาราง ซึ่งในหัวข้อนี้จะมีเนื้อหาและกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จนสามารถสร้างไฟล์ตารางได้

การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนดในโปรแกรม Microsoft word 2013

*การสร้างตารางอย่างง่าย*
หากในเอกสารที่พิมพ์ออกมานั้นต้องการการแทรกตารางลงไปประกอบเอกสาร
อย่างง่าย สามารถทำได้โดย

1.  คลิกเลือกตำแหน่งว่างบนเอกสารหรือตำแหน่งที่ต้องการแทรกตาราง
คลิกแท็บ แทรก (Insert) เลือกกลุ่ม ตาราง (Table)

2.  ที่คำสั่ง แทรกตาราง (Insert Table) ให้ลากเมาส์ผ่านช่องตารางสี่เหลี่ยม ๆ เพื่อกำหนดขนาดตาราง ในที่นี้เลือกขนาดตารางเป็น 3 ´ 4 ( 3 คอลัมน์  4 แถว) คลิกเมาส์ 1 ครั้ง

3. ตรวจดูที่ผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งจะเห็นตารางที่มีขนาดพอดีกับหน้ากระดาษอัตโนมัติ ซึ่งจะมีขนาดไม่เกินกั้นหน้าและกั้นหลังของหน้ากระดาษ และโปรแกรมจะเฉลี่ยขนาดความกว้างของ
แต่ละคอลัมน์ให้เท่า ๆ กัน สามารถพิมพ์ข้อความได้ตามต้องการ

*การสร้างตารางด้วยคำสั่ง แทรกตาราง (Insert Table)*
          หากในเอกสารที่พิมพ์ออกมานั้นต้องการการแทรกตารางลงไปประกอบเอกสาร
อย่างง่าย สามารถทำได้โดย

                     1.  คลิกเลือกตำแหน่งว่างบนเอกสารหรือตำแหน่งที่ต้องการแทรกตาราง
คลิกแท็บ แทรก (Insert) เลือกกลุ่ม ตาราง (Table)

                     2.  ที่คำสั่ง แทรกตาราง (Insert Table) เลือก แทรกตาราง (อยู่ด้านล่างรูปแบบการสร้างตารางอย่างง่าย)

                    3. ที่ Dialog box การแทรกตาราง กำหนดขนาดตาราง (จำนวนคอลัมน์และ
จำนวนแถว)  ที่รูปแบบ  การปรับพอดีอัตโนมัติ (AutoFit behavior) ในที่นี้ระบุความกว้างของคอลัมน์และลักษณะของตารางให้พอดีกับเนื้อหาหรือหน้าต่างโปรแกรม (ในที่นี้ กำหนด 5 คอลัมน์
จำนวน 3 แถว และความกว้างของคอลัมน์คงที่)

                     4.  คลิกปุ่ม OK จะได้ตารางตามที่ต้องการ

<<<<< click

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน