1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. หากต้องการสร้างตารางต้องไปที่เมนูใด
ก. แทรก
ข. ตั้งค่าหน้ากระดาษ
ค. มุมมอง
ง. ออกแบบ

2. หากต้องการกำหนดตัวอักษรให้เป็นตัวเอียงต้องกดปุ่มใดที่แป้นพิมพ์
ก. Ctrl + B
ข. Ctrl + C
ค. Ctrl + I
ง. Ctrl + U

3. หากต้องการจัดข้อความชิดขอบซ้ายต้องกดปุ่มใด
ก.
ข.
ค.
ง.

4. ข้อใดคือ หน้าที่ของปุ่ม
ก. กำหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษร
ข. กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด
ค. ขยายข้อความเต็มย่อหน้า
ง. ขยายข้อความเต็มหน้ากระดาษ

5. ข้อใดคือ คำสั่งสำหรับกำหนดหมายเลขหลายระดับ
ก.
ข.
ค.
ง.

6. หากต้องการสร้างเอกสารใหม่ ต้องใช้คำสั่งใดต่อไปนี้
ก. แท็บไฟล์ (File) > เปิด (Open)
ข. แท็บไฟล์ (File) > ใหม่ (New)
ค. แท็บไฟล์ (File) > ล่าสุด (Recent)
ง. แท็บไฟล์ (File) > ข้อมูล (Data)

7. คำสั่งสำหรับเปิดเอกสารเก่าอยู่ในแท็บใด
ก. แท็บไฟล์
ข. แท็บแทรก
ค. แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ
ง. แท็บการอ้างอิ้ง

8. หากต้องการบันทึกเอกสารเพื่อนำไปเปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Word 97-2003 ต้องบันทึกไฟล์ให้มีนามสกุลใด
ก. .doc
ข. .docx
ค. .docs
ง. .doces

9. หากต้องการบันทึกเอกสารด้วยแป้นพิมพ์ ควรกดคีย์ลัดใดต่อไปนี้
ก. Ctrl + S
ข. Ctrl + V
ค. Ctrl + O
ง. Ctrl + W

10. คำสั่งใดใช้เพิ่มขนาดตัวอักษร
ก.
ข.
ค.
ง.

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน