1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
1.4 การจัดการกับข้อความ
1.5 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
2.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
2.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
2.4  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
2.5 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
2.6  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
2.7 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
2.8 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
3.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.4  การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน

การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ จำนวน 2 ชั่วโมง

การใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพนั้นเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับภาพที่เรานำเข้ามาในเอกสาร

ใส่ลักษณะพิเศษให้รูปภาพได้ 

การเพิ่มลูกเล่นให้กับภาพที่เรานำเข้ามาในเอกสารนั้น สามารถทำได้ทั้งการจัดการกับภาพโดยตรง เช่น เปลี่ยนสีรูปภาพ และการจัดการโดยรอบ เช่น เพิ่มกรอบรูป เป็นต้น

การกำหนดใส่เอฟเฟ็กต์ให้รูปภาพ

การใส่เอฟเฟ็กต์ของภาพใน Microsoft word 2013
การใส่เอฟเฟ็กต์ของภาพเพื่อให้ภาพมีความแปลกใหม่มากขึ้น สามารถทำได้ดังนี้

1. คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการเปลี่ยนสี  คลิกแท็บ  รูปแบบ (Format)

2. คลิกเลือก  เอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

3. คลิกเลือก  เอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ  ที่ต้องการ ในที่นี้เลือก เรืองแสง 

4.จะได้ภาพตามที่เราต้องการและมีความสวยงาม

<<<<< click