1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 2 ชั่วโมง

เนื้อหาในหัวข้อนี้เกี่ยวกับการจัดหน้าเอกสารหลังจากที่มีการพิมพ์ข้อความเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อทำให้ข้อความในเอกสารของเราอยู่ในลักษณะที่เราต้องการ

1. สามารถจัดรูปแบบเอกสารให้อยู่ในรูปแบบตามที่ต้องการได้

2. สร้างวัตถุพร้อมกำหนดลักษณะจากเครื่องมือเบื้องต้นได้

เมื่อเราทำการพิมพ์ข้อความเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการจัดรูปแบบของข้อความให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการ เราเรียกว่าการจัดคอลัมน์ อย่าลืมทำกิจกรรมเพื่อความเข้าใจด้วยนะครับนักเรียน

การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด

หากเราต้องการจัดคอลัมน์ข้อความในหน้าเอกสาร ซึ่งเป็นการสร้างข้อความให้ดู
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น หรือจะจัดคอลัมน์เพื่อไว้สร้างแผ่นพับ ก็สามารถทำได้ดังนี้  
1.  คลิกเลือกข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบคอลัมน์
2.  คลิกแท็บ  เค้าโครงหน้ากระดาษ  (Page Layout)

3.  คลิกเลือก คอลัมน์ (Columns) แล้วเลือกรูปแบบคอลัมน์ที่ต้องการ ในที่นี้เลือก
สองคอลัมน์

4.  ข้อความจะถูกจัดวางในรูปแบบของคอลัมน์ที่กำหนด

<<<<< click

 

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน