1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
1.4 การจัดการกับข้อความ
1.5 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
2.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
2.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
2.4  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
2.5 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
2.6  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
2.7 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
2.8 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
3.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.4  การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน

การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 2 ชั่วโมง

เนื้อหาในหัวข้อนี้เกี่ยวกับการจัดหน้าเอกสารหลังจากที่มีการพิมพ์ข้อความเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อทำให้ข้อความในเอกสารของเราอยู่ในลักษณะที่เราต้องการ

1. สามารถจัดรูปแบบเอกสารให้อยู่ในรูปแบบตามที่ต้องการได้

2. สร้างวัตถุพร้อมกำหนดลักษณะจากเครื่องมือเบื้องต้นได้

เมื่อเราทำการพิมพ์ข้อความเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการจัดรูปแบบของข้อความให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการ เราเรียกว่าการจัดคอลัมน์ อย่าลืมทำกิจกรรมเพื่อความเข้าใจด้วยนะครับนักเรียน

การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด

หากเราต้องการจัดคอลัมน์ข้อความในหน้าเอกสาร ซึ่งเป็นการสร้างข้อความให้ดู
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น หรือจะจัดคอลัมน์เพื่อไว้สร้างแผ่นพับ ก็สามารถทำได้ดังนี้  
1.  คลิกเลือกข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบคอลัมน์
2.  คลิกแท็บ  เค้าโครงหน้ากระดาษ  (Page Layout)

3.  คลิกเลือก คอลัมน์ (Columns) แล้วเลือกรูปแบบคอลัมน์ที่ต้องการ ในที่นี้เลือก
สองคอลัมน์

4.  ข้อความจะถูกจัดวางในรูปแบบของคอลัมน์ที่กำหนด

<<<<< click