1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
1.4 การจัดการกับข้อความ
1.5 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
2.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
2.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
2.4  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
2.5 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
2.6  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
2.7 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
2.8 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
3.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.4  การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน

1. สามารถจัดรูปแบบเอกสารให้อยู่ในรูปแบบตามที่ต้องการได้
2. สร้างวัตถุพร้อมกำหนดลักษณะจากเครื่องมือเบื้องต้นได้
3. แทรกอักษรศิลป์ และรูปภาพได้
4. ใส่ลักษณะพิเศษให้รูปภาพได้
5. แทรกสัญลักษณ์พิเศษลงในเอกสารได้

จากหน่วยการเรียนรู้ก่อนหน้าทำให้เราสามารถใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน ของโปรแกรมไมโครซอฟท์ เวิร์ด ได้ แต่ในการจัดการงานเอกสารในปัจจุบันนั้น มีการแทรกรูปภาพหรือสร้างวัตถุต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจรวมถึงเพื่อให้เอกสารนั้นสวยงาม โปรแกรมไมโครซอฟท์ เวิร์ด นั้นมีฟังก์ชั่นรวมความสามารถต่างๆข้างต้นรวมไว้แล้ว

ดังนั้นในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เราจะมาทำความรู้จักการเพิ่มลูกเล่น ด้วยการแทรกภาพ อักษรศิลป์ รวมถึงสัญลักษณ์พิเศษ และกำหนดคุณสมบัติให้กับวัตถุต่างๆ เพื่อให้เอกสารของเราน่าสนใจมากขึ้น