1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
1.4 การจัดการกับข้อความ
1.5 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
2.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
2.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
2.4  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
2.5 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
2.6  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
2.7 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
2.8 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
3.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.4  การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน

การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง จำนวน 4 ชั่วโมง

เนื้อหาในหัวข้อนี้กล่าวถึงการสร้างวัตถุด้วยเครื่องมือต่าง ๆ รวมไปถึงการตกแต่งให้วัตถุที่เราสร้างให้สวยงาม

1. สามารถจัดรูปแบบเอกสารให้อยู่ในรูปแบบตามที่ต้องการได้

2. สร้างวัตถุพร้อมกำหนดลักษณะจากเครื่องมือเบื้องต้นได้

ในการสร้างงานเอกสารนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเพียงข้อความเสมอไป ยังสามารถสร้างวัตถุขึ้นมาเพื่อตกแต่งเอกสารให้สวยงาม รวมถึงการสร้างกล่องข้อความสำหรับการตกแต่งเอกสาร สำหรับวิธีทำนั้นสามารถศึกษาได้จากด้านล่างนี้เลยครับ

การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง

*การสร้างวัตถุ (รูปร่างอัตโนมัติ) ใน Microsoft word 2013*

                 รูปร่างอัตโนมัติ เป็นรูปภาพสำเร็จรูป ที่มีอยู่ในโปรแกรม ซึ่งเราจะสามารถนำมา
ใช้งานได้ เช่น  รูปทรง  เส้น  แผนผังต่าง ๆ เป็นต้น การสร้างรูปร่างอัตโนมัติขึ้นมาใช้งาน
สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกแท็บ แทรก (Insert)

2. คลิกเลือก รูปร่าง (Shape)

3. คลิกเมาส์สร้างรูปร่างอัตโนมัติขึ้นมาตามต้องการ ในที่นี้เลือกรูป สามเหลี่ยม

*การปรับแต่งวัตถุ (รูปร่างอัตโนมัติ) ใน Microsoft word 2013*
เมื่อเราสร้างรูปร่างอัตโนมัติขึ้นมาแล้ว เราสามารถปรับแต่งรูปร่างอัตโนมัติให้สวยงาม
ได้ดังขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. คลิกเมาส์ที่ รูปร่างอัตโนมัติ ที่สร้างขึ้น
  2. คลิกแท็บ  รูปแบบ (Format)
  3. เลือกรูปแบบการปรับแต่งที่จะนำมาใช้
  4. ในที่นี้เลือก  สีส้ม  เส้นกรอบรูปร่าง สีดำ  เอฟเฟ็กต์แบบ การสะท้อน ดังนี้

*การสร้างกล่องข้อความใน Microsoft word 2013*
รูปร่างอัตโนมัติ เป็นรูปภาพสำเร็จรูป ที่มีอยู่ในโปรแกรม ซึ่งเราจะสามารถนำมา
ใช้งานได้ เช่น  รูปทรง  เส้น  แผนผังต่าง ๆ เป็นต้น การสร้างรูปร่างอัตโนมัติขึ้นมาใช้งาน
สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกแท็บ แทรก (Insert)

2. คลิกเลือก กล่องข้อความ (Text box)

3.  คลิกเลือกรูปแบบการจัดวางกล่องข้อความ ในที่นี้เลือก กล่องข้อความอย่างง่าย

4. จะปรากฏกล่องข้อความให้สำหรับพิมพ์ข้อความ  คลิกที่ กล่องข้อความ

พิมพ์ข้อความที่เราต้องการพิมพ์ ให้กล่องข้อความ ในที่นี้พิมพ์คำว่า  บทเรียนออนไลน์

ตัวอย่างกล่อข้อความ

*การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดใน Microsoft word 2013*

                 ข้อความศิลป์ (WordArt) เป็นรูปแบบตัวอักษรสำเร็จ ที่ออกแบบมาเพื่อความสวยงาม ซึ่งการใช้งานข้อความศิลป์ สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. คลิกแท็บ แทรก (Insert)

2. คลิกเลือก อักษรศิลป์ (WordArt)

3.  เลือกรูปแบบข้อความศิลป์ที่ต้องการ
4.  พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป แทนที่คำว่า ใส่ข้อความของคุณที่นี่ ในที่นี้
พิมพ์คำว่า โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จะได้ดังภาพ

<<<<< click