1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. ในการสร้างขอบให้กับหน้ากระดาษ ถ้ากรอบมีครบทั้งสี่ด้านเราเรียกว่าโหมดใด
ก. ไม่มี
ข. ลายน้ำ
ค. เงา
ง. กล่อง

2. การจัดคอลัมน์ต้องเข้าใช้เมนูใดใน Ribbon bar
ก. รีวิว
ข. เค้าโครงหน้ากระดาษ
ค. มุมมอง
ง. จดหมาย

3. การสร้างอักษรศิลป์ เราควรใช้เมนูใดจาก Ribbon bar
ก. แทรก
ข. รีวิว
ค. ไฟล์
ง. มุมมอง

4. ถ้าต้องการกำหนดระยะขอบกระดาษต้องเลือกแท็บใด
ก. ระยะขอบ (Margins)
ข. การวางแนว (Orientation)
ค. ขนาด (Paper Size)
ง. คอลัมน์ (Cloume)

5. คำสั่งในข้อใดสามารถกำหนดเส้นขอบเอกสารได้
ก. เส้นขอบ (Borders)
ข. เส้นขอบหน้ากระดาษ (Page Border)
ค. แรเงา (Shading)
ง. รูปร่าง (AutoShapes)

6. หากต้องการใส่สีเส้นวัตถุต้องใช้คำสั่งใด
ก. แท็บหน้าแรก > เส้นกรอบรูปร่าง
ข. แท็บเค้าโครง > เส้นกรอบรูปร่าง
ค. แท็บแทรก > เส้นกรอบรูปร่าง
ง. รูปแบบ > เส้นกรอบรูปร่าง

7. หากต้องการทำตัวอักษรให้เป็นอักศิลป์ต้องใช้คำสั่งใด
ก.
ข.
ค.
ง.

8. หากต้องการสร้างกล่องข้อความต้องใช้คำสั่งใด
ก.
ข.
ค.
ง.

9. หากต้องการแทรกวัตถุต้องใช้คำสั่งใด
ก. แท็บหน้าแรก > รูปร่าง
ข. แท็บเค้าโครง > รูปร่าง
ค. แท็บแทรก > รูปร่าง
ง. ออกแบบ > รูปร่าง

10. หากต้องการใส่สีให้วัตถุต้องใช้คำสั่งใด
ก. แท็บหน้าแรก > เติมสีรูปร่าง
ข. แท็บเค้าโครง > เติมสีรูปร่าง
ค. แท็บแทรก > เติมสีรูปร่าง
ง. รูปแบบ > เติมสีรูปร่าง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

>
www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน