1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

 

1. คำสั่งพิมพ์อยู่ในแถบคำสั่งใด
ก. ไฟล์
ข. หน้าแรก
ค. แทรก
ง. ออกแบบ

2. ถ้าต้องสั่งพิมพ์เอกสารโดยใช้แป้นพิมพ์ต้องกดปุ่มใด
ก. Ctrl + O
ข. Ctrl + P
ค. Ctrl + N
ง. Ctrl + U

3. คือคำสั่งใด
ก. พิมพ์ทั้งหมด
ข. พิมพ์ด้านเดียว
ค. เรียงที่ละชุด
ง. การวางแนว

4. คือคำสั่งใด
ก. พิมพ์ทั้งหมด
ข. พิมพ์ด้านเดียว
ค. เรียงที่ละชุด
ง. การวางแนว

5. คือคำสั่งใด
ก. พิมพ์ทั้งหมด
ข. พิมพ์ด้านเดียว
ค. เรียงที่ละชุด
ง. การวางแนว

6. คือคำสั่งใด
ก. พิมพ์ทั้งหมด
ข. พิมพ์ด้านเดียว
ค. เรียงที่ละชุด
ง. การวางแนว

7. คือคำสั่งใด
ก. กำหนดขนาดกระดาษ
ข. กำหนดขอบกระดาษ
ค. 1 หน้าต่อกระดาษ
ง. สั่งพิมพ์

8. คือคำสั่งใด
ก. กำหนดขนาดกระดาษ
ข. กำหนดขอบกระดาษ
ค. 1 หน้าต่อกระดาษ
ง. สั่งพิมพ์

9. คือคำสั่งใด
ก. กำหนดขนาดกระดาษ
ข. กำหนดขอบกระดาษ
ค. 1 หน้าต่อกระดาษ
ง. สั่งพิมพ์

10. คือคำสั่งใด
ก. กำหนดขนาดกระดาษ
ข. กำหนดขอบกระดาษ
ค. 1 หน้าต่อกระดาษ
ง. สั่งพิมพ์

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน