1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. การแทรกสัญลักษณ์ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเซตย่อย
ก. เป็นการสร้างสัญลักษณ์ใหม่
ข. เป็นการลบชุดสัญลักษณ์
ค. เป็นการเรียกดูตามประเภทของสัญลักษณ์
ง. เป็นการสร้างสัญลักษณ์พิเศษจากการนำเข้า

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างสมการ
ก. ต้องใช้เมนูแทรก
ข. ปุ่มในการสร้างจะปรากฏบริเวณRibbon bar
ค. สามารถเขียนเศษส่วนได้
ง. ต้องใช้เมนูเค้าโครงหน้ากระดาษ

3. ข้อใดคือ วิธีการแทรกรูปภาพที่ถูกต้อง
ก. แท็บหน้า > รูปภาพ
ข. แท็บหน้า > รูปภาพ > เลือกรูปที่ต้องการ
ค. แท็บแทรก > รูปภาพ
ง. แท็บแทรก > รูปภาพ > เลือกรูปที่ต้องการ

4. หากต้องการพิมพ์ข้อความลงในรูปทรงสำเร็จรูปต้องทำอย่างไร
ก. แท็บแทรก > เพิ่มข้อความ
ข. แท็บแทรก > กล่องข้อความ
ค. คลิกเมาส์ขวาที่รูปทรง > เพิ่มข้อความ
ง. คลิกเมาส์ขวาที่รูปทรง > กล่องข้อความ

5. หากต้องการลบรูปภาพออกจากเอกสารต้องทำอย่างไร
ก. คลิกรูปที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์
ข. คลิกรูปที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่มAlt + Delete ที่แป้นพิมพ์
ค. คลิกรูปที่ต้องการลบ > รูปแบบ > ลบ
ง. คลิกรูปที่ต้องการลบ > รูปแบบ > ตัด

6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการรูปภาพด้วยคำสั่งตัดข้อความ
ก. การจัดแนวเดียวกับข้อความ คือ การวางรูปไว้บรรทัดเดียวกับข้อความ
ข. การจัดแบบจัตุรัส คือ การจัดข้อความให้ล้อมไปตามรูปร่างของรูป
ค. การจัดแบบล้อมรอบ คือ การจัดข้อความให้ล้อมไปตามรูปร่างของรูป
ง. การจัดแบบทะลุผ่าน คือ การวางรูปไว้หลังข้อความ

7. หากต้องการเปลี่ยนโทนสีรูปภาพต้องใช้คำสั่งในข้อใด
ก. แท็บรูปแบบ (Format) > สี (Color)
ข. แท็บรูปแบบ (Format) > แรงเงา (Shade)
ค. แท็บออกแบบ (Design) > สี (Color)
ง. แท็บออกแบบ (Design) > แรงเงา (Shade)

8. ในขั้นตอนการลบพื้นหลังออกจากรูป พื้นหลังส่วนที่ให้โปรแกรมลบออกจะแสดงเป็นสีใด
ก. สีแดง
ข. สีส้ม
ค. สีม่วง
ง. สีน้ำเงิน

9. ข้อใดคือ ประโยชน์ของการใช้คำสั่งบีบอัดรูปภาพ ( Conpress Pictures )
ก. ช่วยลดขนาดไฟล์เอกสารทำให้สะดวกในการแชร์ไฟล์งานผ่านอินเทอร์เน็ต
ข. ช่วยปรับขนาดรูปให้เล็กลงงานต่อการตกแต่ง
ค. ช่วยลดภาวการณ์ทำงานของคอมพิวเตอร์
ง. ไม่มีข้อถูกต้อง

10. ไฟล์สกุลใดไม่ใช่ไฟล์รูปภาพ
.jpg
.gif
.mp4
.png

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน