1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
1.4 การจัดการกับข้อความ
1.5 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
2.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
2.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
2.4  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
2.5 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
2.6  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
2.7 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
2.8 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
3.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.4  การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน

1. แทรกตารางและกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของตารางได้
2. จัดการข้อความที่อยู่ในตารางพร้อมตกแต่งตารางได้
3. สามารถสั่งพิมพ์เอกสารจากโปรแกรม MS word 2013 ได้

 

หลังจากการสร้างเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วในโปรแกรมไมโครซอฟท์ เวิร์ด มีฟังก์ชันในการพิมพ์งานออกมาเป็นเอกสาร โดยตัวคอมพิวเตอร์เราจะต้องต่อกับเครื่องพิมพ์พร้อมทั้งลงโปรแกรมสำหรับเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไว้ก่อนแล้ว

ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นี้จะกล่าวถึงการจัดการงานเอกสารกับตารางเบื้องต้น และการพิมพ์งานเอกสารที่ต่อกับเครื่องพิมพ์เอกสาร ซึ่งโปรแกรมไมโครซอฟท์ เวิร์ด มีฟังก์ชันรองรับในการพิมพ์งานไว้แล้ว