1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

การจัดการกับข้อความ จำนวน 2 ชั่วโมง

สำหรับในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการจัดการกับตัวอักษร ข้อความในโปรแกรม Microsoft Word 2013 อย่างง่าย

สร้างงานเอกสารอย่างง่ายจากโปรแกรม Microsoft word 2013 ได้

ในหัวข้อนี้จะแนะนำการจัดการกับข้อความในเอกสารอย่างง่าย โดยทำให้เราทราบถึงเครื่องมือในการจัดการข้อความ การจัดรูปแบบข้อความ พร้อมทั้งในตอนท้ายยังมีกิจกรรมให้กับนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการกับข้อความมากขึ้น หากนักเรียนพร้อมแล้ว ลองดูวีดีโอแล้วทำตามไปพร้อมกันนะครับ

การจัดการกับข้อความ

เมื่อพิมพ์ข้อความในเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถจัดปรับแต่งเพิ่มเติมข้อความได้  โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
1.  เมื่อต้องการปรับแต่งข้อความให้ Drag เมาส์คลุมข้อความที่ต้องการปรับแต่ง

2.  คลิกปุ่มเครื่องมือที่ต้องการปรับแต่งข้อความ ดังนี้


แบบอักษร

เปลี่ยนหน้าตาแบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

เปลี่ยนขนาดแบบอักษร

เพิ่มขนาดตัวอักษร

เพิ่มขนาดแบบอักษร

ลดขนาดตัวอักษร

ลดขนาดแบบอักษร

เปลี่ยนตัวพิมพ์

เปลี่ยนข้อความที่เลือกทั้งหมดให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์ใหญ่ทั่วไปอื่นๆ

ล้างการจัดรูปแบบ

ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดจากส่วนที่เลือก

ตัวหนา

ทำข้อความที่เลือกให้เป็นตัวหนา

ตัวเอียง

ทำข้อความที่เลือกให้เป็นตัวเอียง

ขีดเส้นใต้

ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก

ขีดทับ

ลากเส้นผ่านตรงกลางของข้อความที่เลือก

ตัวห้อย

สร้างตัวอักษรขนาดเล็กใต้แนวหลักของข้อความ

ตัวยก

สร้างตัวอักษรขนาดเล็กเหนือบรรทัดข้อความ

ลักษณะพิเศษข้อความ

นำลักษณะพิเศษแบบเป็นภาพไปใช้กับข้อความที่เลือก เช่น เงา การเรืองแสง หรือการสะท้อน

สีเน้นข้อความ

ทำให้ข้อความดูเหมือนถูกทำเครื่องหมาย
ด้วยปากกา

สีแบบอักษร

เปลี่ยนสีข้อความ

ตัวเลือกแบบอักษร

แสดงกล่องโต้ตอบ “แบบอักษร”

3. การใช้งานกล่องโต้ตอบ “แบบอักษร” โดยการคลิกเมาส์ที่ ตัวเลือกแบบอักษร จากนั้นจะปรากฏกล่องโต้ตอบ ดังนี้


โดยกล่องโต้ตอบ “แบบอักษร” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1          การเลือกแบบอักษร ลักษณะแบบอักษร ขนาดของตัวอักษร การเลือกสีข้อความ ลักษณะพิเศษ และการแสดงตัวอย่างข้อความ

ส่วนที่ 2          ขั้นสูง การเลือกระยะห่างของตัวอักษร คุณสมบัติ Open Type และการแสดงตัวอย่างข้อความ

<<<<< click or scan here >>>>>>

หัวข้อนี้จะแนะนำการจัดการกับข้อความในเอกสาร ลักษณะตัวอักษร รูปแบบ font การปรับขนาดตัวอักษร การใส่ตัวหนา เปลี่ยนสีตัวอักษรเป็นต้น

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน