1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. ส่วนของตารางที่อยู่ในแนวตั้งเรียกว่าอะไร
ก. แถว
ข. คอลัมน์
ค. เซลล์
ง. ช่อง

2. การป้อนข้อมูลให้ตาราง หากต้องการเลื่อนตำแหน่งไปยังเซลล์ถัดไป ต้องกดปุ่มใดที่แป้นพิมพ์
ก. Enter
ข. Tab
ค. Esc
ง. Delete

3. ข้อใดคือ วิธีสร้างตารางโดยใช้รูปแบบตารางสำเร็จรูป
ก. แท็บแทรก > ตาราง
ข. แท็บแทรก > ตาราง > แทรกตาราง
ค. แท็บแทรก > ตาราง > ตารางด่วน
ง. แท็บแทรก > ตาราง > แปลงข้อความเป็นตาราง

4. หากต้องการสร้างตารางครอบข้อความเดิมที่มีอยู่แล้ว ควรใช้คำสั่งในข้อใด
ก. แท็บแทรก > ตาราง
ข. แท็บแทรก > ตาราง > แทรกตาราง
ค. แท็บแทรก > ตาราง > ตารางด่วน
ง. แท็บแทรก > ตาราง > แปลงข้อความเป็นตาราง

5. ข้อใดคือ วิธีการเพิ่มแถวสุดท้ายให้ตาราง
ก. คลิกที่เซลล์สุดท้าย > กดปุ่ม Tab ที่แป้นพิมพ์
ข. คลิกที่เซลล์สุดท้าย > แท็บเค้าโครง > แทรกด้านล่าง
ค. Enter
ง. Tab

6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
ก. การรวมเซลล์คือ การขยายขนาดของเซลล์ให้ใหญ่ขึ้นด้วยการรวมแถวหลายแถวไว้ด้วยกัน
ข. การรวมเซลล์คือ การขยายขนาดของเซลล์ให้ใหญ่ขึ้นด้วยการรวมเซลล์หลายเซลล์ไว้ด้วยกัน
ค. การแบ่งเซลล์ คือการนำเซลล์ที่ต้องการมาแบ่งออกให้เป็นหลายเซลล์
ง. การแบ่งเซลล์ คือการนำเซลล์ที่ต้องการมาแบ่งออกเป็นหลายคอลัมน์

7. หากต้องการใส่ให้สีพื้นตารางต้องทำอย่างไร
ก. แท็บเค้าโครง > วาดเส้นขอบ
ข. แท็บเค้าโครง > การแรเงา
ค. แท็บออกแบบ > วาดเส้นขอบ
ง. แท็บออกแบบ > การแรเงา

8. ข้อใดคือ วิธีการจัดการตำแหน่งข้อความในตารางที่ถูกต้อง
ก. แท็บแทรก > คลิกปุ๋มคำสั่งที่ในกลุ่มการจัดแนว
ข. แท็บออกแบบ > คลิกปุ๋มคำสั่งที่ในกลุ่มการจัดแนว
ค. แท็บเค้าโครง > คลิกปุ๋มคำสั่งที่ในกลุ่มการจัดแนว
ง. แท็บมุมมอง > คลิกปุ๋มคำสั่งที่ในกลุ่มการจัดแนว

9. ข้อใดคือประโยชน์ของการสั่งแสดงหัวตารางซ้ำ
ก. แสดงหัวตารางอัตโนมัติเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่
ข. แสดงหัวตารางอัตโนมัติเมื่อขึ้นย่อหน้าใหม่
ค. แสดงหัวตารางอัตโนมัติเมื่อขึ้นหน้าเอกสารใหม่
ง. แสดงหัวตารางอัตโนมัติเมื่อสร้างตารางในไฟล์ใหม่

10. ข้อใดคือ ประโยชน์ของคำสั่งสูตร
ก. ใช้สำหรับแปลงสูตรในตารางคำนวณ
ข. ใช้สำหรับป้อนสูตรคำนวณในตาราง
ค. ใช้คำนวณตัวเลขในตาราง
ง. ใช้สำหรับสร้างสมการในตาราง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน