1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
1.4 การจัดการกับข้อความ
1.5 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
2.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
2.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
2.4  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
2.5 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
2.6  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
2.7 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
2.8 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
3.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.4  การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. การสร้างตารางต้องใช้เมนูใดใน Ribbon bar
ก. แทรก
ข. การอ้างอิง
ค. รีวิว
ง. มุมมอง

2. ในการแทรกตารางอย่างง่ายทำได้ถึงขนาดเท่าไร
ก. 5 x 5
ข. 10 x 10
ค. 10 x 5
ง. 10 x 8

3. ในปุ่มตาราง ปุ่มย่อยใดใช้ในการกำหนดตารางเอง
ก. ตารางคำนวณ Excel
ข. แทรกตาราง
ค. รูปร่าง
ง. ออกแบบ

4. การปรับอัตราส่วนความกว้าง ในข้อใดไม่มีให้เลือก
ก. ความกว้างคอลัมน์คงที่
ข. ปรับพอดีอัตโนมัติกับเนื้อหา
ค. ปรับตามลิงค์
ง. ปรับความสูงของแถว

5. ข้อกล่าวถูกต้องเรื่องการจัดตำแหน่งข้อความในตาราง
ก. สามารถปรับลักษณะได้เหมือนตัวอักษรทั่วไป
ข. ปรับแต่งได้แค่สีและขนาด
ค. ไม่สามารถปรับแต่งใดๆได้เลย
ง. ปรับได้เฉพาะชุดรูปแบบอักษร

6. การรวมช่องในตารางตามที่เรากำหนดใช้ปุ่มใด
ก. ผสานเซลล์
ข. แยกเซลล์
ค. แทรกด้านซ้าย
ง. ยางลบ

7. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับเมนูพิเศษจัดการตาราง
ก. จะปรากฏบริเวณ Ribbon bar
ข. จะปรากฏเมื่อคลิกไปที่ตาราง
ค. ไม่มีเมนูพิเศษจัดการตาราง
ง. มีสองเมนูย่อย คือ ออกแบบกับเค้าโครง

8. การแบ่งช่องในตารางตามที่เรากำหนดใช้ปุ่มใด
ก. ผสานเซลล์
ข. แยกเซลล์
ค. แทรกด้านซ้าย
ง. ยางลบ

9. การพิมพ์ไฟล์งานต้องใช้คำสั่งใด
ก. ไฟล์ > พิมพ์
ข. มุมมอง > แมโคร
ค. ไฟล์ > แชร์
ง. ไฟล์ > บันทึก

10. หากต้องการพิมพ์ เพียงแค่ สองหน้าแรกจากทั้งหมด 5 หน้าควรเลือกการตั้งค่าแบบใด
ก. พิมพ์หน้าปัจจุบัน
ข. พิมพ์แบบกำหนดเอง
ค. พิมพ์ด้านเดียว
ง. พิมพ์สองด้าน

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: