1
topm

1

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
1.4 การจัดการกับข้อความ
1.5 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
2
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
2.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
2.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
2.4  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
2.5 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
2.6  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
2.7 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
2.8 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
3
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
3.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.4  การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน

การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้ จำนวน 2 ชั่วโมง

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการสร้างอักษร ให้มีลูกเล่นและสีสันสวยงาม

แทรกอักษรศิลป์ และรูปภาพได้ 

การสร้างเอกสารนั้นหากเราต้องการเน้นข้อความใด ๆ เรามักจะใช้การเน้นตัวหนา นอกจากนั้นยังมีการใส่ลูกเล่นหรือตกแต่งข้อความได้ด้วยการสร้างอักษรศิลป์ การทำอยู่ที่บทความด้านล่างนี้

 

*การแทรกรูปภาพ ใน Microsoft word 2013*

                 การนำรูปภาพที่จัดเก็บไว้ในเครื่องมาใส่ลงใน Microsoft word 2013 สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกแท็บ แทรก (Insert)

2.   คลิกเลือก รูปภาพ (Picture)

3.  เลือกสถานที่ที่จัดเก็บรูปภาพในเครื่อง

4.  เลือกภาพที่ต้องการ

5.  คลิกปุ่ม  แทรก (Insert)

  • เราสามารถปรับขนาดภาพได้โดยคลิกที่ภาพ สังเกตว่าหลังจากเราคลิกแล้วภาพจะมีรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมเล็ก ๆ ปรากฏขึ้นมารอบกรอบภาพ

*การปรับความสว่างและความคมชัดของภาพใน Microsoft word 2013 *
เมื่อพบว่าภาพถ่ายที่มีอยู่มีความสว่างและความคมชัดไม่เหมาะสมจะนำไปใช้งาน
ก็ให้ปรับความความสว่างและความคมชัดของภาพด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิกเลือกภาพที่ต้องการปรับความสว่าง คลิกแท็บ รูปแบบ (format) คลิกเลือก  การแก้ไข (Correction)

2. เลือกปรับความสว่างในส่วนของความสว่าง (Brightness) และความคมชัด (Contrast) ตามความเหมาะสม

3.  จะได้ภาพที่มีความสว่างและคมชัดมากขึ้น

<<<<< click