1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
1.4 การจัดการกับข้อความ
1.5 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
2.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
2.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
2.4  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
2.5 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
2.6  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
2.7 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
2.8 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
3.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.4  การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน

การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร จำนวน 4 ชั่วโมง

ในหัวข้อนี้กล่าวถึงการแทรกสัญลักษณ์ และการแทรกสมการลงในเอกสาร

แทรกสัญลักษณ์พิเศษลงในเอกสารได้

การเพิ่มสัญลักษณ์ และการแทรกสมการในเอกสารนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับในการสร้างงานเอกสารด้านการวิจัย หรืองานทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีวิธีการเพิ่มสัญลักษณ์ และการแทรกสมการนั้นแสดงให้ดูด้านล่างนี้

 *การใส่สัญลักษณ์พิเศษลงในเอกสาร*

การแทรกเลขสมการใน Microsoft word 2013

                 บางครั้งในเอกสาร word อาจมีความจำเป็นต้องกล่าวถึงตัวเลขทางด้านคณิตศาสตร์
การพิมพ์สูตรสมการต่าง ๆ ซึ่งขั้นตอนในการแทรกเลขสมการมีดังนี้

1. คลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการแทรกสมการ คลิกแท็บ แทรก (Insert)

2. คลิกเลือก  สมการ (Equation)

3. คลิกเลือกฟังก์ชั่นสมการที่ต้องการใช้

4. พิมพ์ตัวเลขลงในรูปแบบที่กำหนด

5.หากเราต้องการรูปแบบสมการที่มากกว่าที่กำหนดไว้ให้คลิกที่ลูกศร ชี้ลงที่ปุ่มสมการ 

6.  เลือก  แทรกสมการใหม่  

7. เครื่องมือจะถูกแสดงขึ้นมาบนแท็บ ออกแบบ (Design) ปรากฏกล่องสี่เหลี่ยมบนหน้าเอกสาร ขึ้นมาบทหน้าเอกสารซึ่งกล่องสี่เหลี่ยมที่ปรากฏนี้เราสามารถแทรกสมการทางคณิตศาสตร์ลงไปได้เลย

8. แทรกสัญลักษณ์พิเศษทางคณิตศาสตร์ได้ที่กลุ่มเครื่องมือที่เรียกว่า สัญลักษณ์ (Symbol)

9. หรือแทรกสมการทางคณิตศาสตร์ได้ที่เครื่องมือ โครงสร้าง(Structures) พิมพ์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ลงในเอกสารได้เลย  ในที่นี้เลือก โครงสร้าง  เศษส่วน  จะปรากฏดังภาพข้างล่างนี้

<<<<< click