1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้ จำนวน 2 ชั่วโมง

ในหัวข้อนี้จะสอนให้เรารู้จักเครื่องมือที่สามารถจัดการข้อความภายในตารางได้ตามที่เราต้องการ

จัดการข้อความที่อยู่ในตารางพร้อมตกแต่งตารางได้ 

ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการกับตารางภายในเอกสารของเราให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการ

เครื่องมือรูปแบบตารางตามที่กำหนด

*การลบตาราง *
                การลบตารางและส่วนประกอบโครงสร้างตาราง  ดำเนินการดังนี้

1. คลิกเลือกตารางที่ต้องการลบ หรือ เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปยัง ณ เซลล์ใด ๆ ของตาราง

แล้วคลิกเมาส์วางเคอเซอร์ (Curser) จะปรากฏแท็บ เครื่องมือตาราง (Table Tools) ขึ้นมาให้เห็น

2. ที่แท็บ เครื่องมือตาราง เลือกคำสั่ง ลบ (Delete)

3. เลือกลบส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ลบเซลล์ ลบแถว ลบคอลัมน์ ในที่นี้เลือก

ลบคอลัมน์ อายุ เมื่อลบแล้วจะปรากฏตารางดังภาพข้างล่าง

การแทรกคอลัมน์และแถวในตาราง
                การสร้างตารางตามปกติจะกำหนดขนาดของตารางว่ามีจำนวนกี่คอลัมน์ และจำนวน
กี่แถว ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำการสร้าง  ดำเนินการดังนี้

1. คลิกเลือกตารางที่ต้องการแทรก เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปยัง ณ เซลล์ใด ๆ ของตาราง

แล้วคลิกเมาส์วางเคอเซอร์ (Curser)

2. ปรากฏแท็บ เครื่องมือตาราง (Table Tools) ขึ้นมาให้เห็น

  • คลิกเลือกรูปแบบแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการแทรก

                    µ  แทรกแถวด้านบน (Insert Above)
                    µ  แทรกแถวด้านล่าง (Insert Below)
                    µ  แทรกคอลัมน์ด้านซ้าย (Insert Left)
                    µ  แทรกคอลัมน์ด้านขวา (Insert Right)

 ในที่นี้เลือกแทรกแถวด้านบน (Insert Above)  จะได้แถวเพิ่มขึ้นจาก

3  แถว เป็น  4  แถว ดังภาพ

<<<<< click

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน