1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. โปรแกรม Microsoft word 2013 ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทใด
ก. Microsoft
ข. Word
ค. Office
ง. Samsung

2. การปิดไฟล์ Microsoft word 2013 ทำได้โดยกดปุ่มใด
ก. FILE > New
ข. FILE > Print
ค. FILE > Close
ง. FILE > Open

3. การเปิดไฟล์ Microsoft word 2013 ทำได้โดยกดปุ่มใด
ก. FILE > New
ข. FILE > Print
ค. FILE > Close
ง. FILE > Open

4. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของ Quick Access Toolbar
ก. Work Space
ข. Title bar
ค. View bar
ง. Ruler

5. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของ Status bar
ก. Work Space
ข. Title bar
ค. View bar
ง. Ruler

6. เมนูใดไม่อยู่ใน Ribbon bar
ก. ไฟล์
ข. แทรก
ค. มุมมอง
ง. ย้อนกลับ

7. หากต้องการสร้างตารางต้องไปที่เมนูใด
ก. แทรก
ข. ตั้งค่าหน้ากระดาษ
ค. มุมมอง
ง. ออกแบบ

8. แถบเมนูใดใช้ในการจัดแต่งข้อความ
ก. แทรก
ข. ตั้งค่าหน้ากระดาษ
ค. หน้าแรก
ง. รีวิว

9. การบันทึกไฟล์ทำได้โดยใช้คำสั่งใด
ก. ไฟล์ > ใหม่
ข. ไฟล์ > แชร์
ค. ไฟล์ > ปิด
ง. ไฟล์ > บันทึกเป็น

10. ข้อใดเป็นสกุลไฟล์ Microsoft word 2013
ก. .xlsx
ข. .docx
ค. .pdf
ง. .html

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน