1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
1.4 การจัดการกับข้อความ
1.5 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
2.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
2.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
2.4  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
2.5 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
2.6  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
2.7 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
2.8 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
3.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.4  การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน

การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้ จำนวน 2 ชั่วโมง

หลังจากการสร้างตารางและใส่ข้อมูลแล้ว ในหัวข้อนี้จะสอนให้สามารถจัดการข้อความภายในตารางได้ตามที่เราต้องการ

จัดการข้อความที่อยู่ในตารางพร้อมตกแต่งตารางได้ 

เพื่อให้ข้อความที่อยู่ภายในตารางสามารถอ่านได้ง่าย สวยงาม มีระเบียบ เราสามารถจัดการกับข้อความภายในตารางให้มีลักษณะตามที่เราต้องการได้ดังวิธีต่อไปนี้

การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามรูปแบบที่กำหนด

*การจัดตำแหน่งข้อความในตาราง*
                เมื่อพิมพ์ข้อความในตารางเรียบร้อยแล้ว เราต้องการจัดตำแหน่งข้อความในตาราง
สามารถทำได้ดังนี้

1. คลิกเลือกข้อความที่ต้องการจัดในตาราง

2. คลิกที่แท็บ หน้าแรก  (Home)

3.  เลือกรูปแบบการจัดวางตำแหน่งข้อความที่ต้องการ ในที่นี้เลือก กึ่งกลาง

4.  จะได้การจัดวางข้อความในตารางเป็นกึ่งกลางดังภาพ

<<<<< click