1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้ จำนวน 2 ชั่วโมง

หลังจากการสร้างตารางและใส่ข้อมูลแล้ว ในหัวข้อนี้จะสอนให้สามารถจัดการข้อความภายในตารางได้ตามที่เราต้องการ

จัดการข้อความที่อยู่ในตารางพร้อมตกแต่งตารางได้ 

เพื่อให้ข้อความที่อยู่ภายในตารางสามารถอ่านได้ง่าย สวยงาม มีระเบียบ เราสามารถจัดการกับข้อความภายในตารางให้มีลักษณะตามที่เราต้องการได้ดังวิธีต่อไปนี้

การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามรูปแบบที่กำหนด

*การจัดตำแหน่งข้อความในตาราง*
                เมื่อพิมพ์ข้อความในตารางเรียบร้อยแล้ว เราต้องการจัดตำแหน่งข้อความในตาราง
สามารถทำได้ดังนี้

1. คลิกเลือกข้อความที่ต้องการจัดในตาราง

2. คลิกที่แท็บ หน้าแรก  (Home)

3.  เลือกรูปแบบการจัดวางตำแหน่งข้อความที่ต้องการ ในที่นี้เลือก กึ่งกลาง

4.  จะได้การจัดวางข้อความในตารางเป็นกึ่งกลางดังภาพ

<<<<< click

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน