1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

การจัดการกับเอกสาร จำนวน 2 ชั่วโมง

สำหรับในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการจัดการกับเอกสาร การบันทึกไฟล์ในโปรแกรม Microsoft Word 2013

สร้างงานเอกสารอย่างง่ายจากโปรแกรม Microsoft word 2013 ได้

เมื่อเราทำการสร้างไฟล์เอกสาร พิมพ์ข้อความพร้อมปรับแต่งให้ได้ตามที่เราต้องการแล้ว จากนั้นในการบันทึกไฟล์ การเปิดไฟล์ที่เราบันทึกไว้ มีแนะนำไว้ในคลิปวีดีโอด้านล่างนี้ ทั้งนี้อย่าลืมทำกิจกรรมท้ายบทเรียนนะครับ

การจัดการกับเอกสาร

*การสร้างเอกสารใหม่ *
การสร้างเอกสารใหม่มีขั้นตอน ดังนี้
1.  คลิกที่ ไฟล์
2.  เลือกคำสั่ง  ใหม่
3.  คลิกที่  เอกสารเปล่า

*การบันทึก*
หลังจากที่เราพิมพ์เอกสารแล้ว ต่อไปมาทำการบันทึกงานที่สร้าง มีขั้นตอนดังนี้
1.  คลิกที่  ไฟล์
2.  เลือกคำสั่ง  บันทึกเป็น
3.  คลิกที่  คอมพิวเตอร์
4.  คลิก  เรียกดู

5.  คลิกเลือกพื้นที่ในการบันทึกไฟล์ (ในที่นี้เลือก ไดร์ฟ D)
6.  ตั้งชื่อไฟล์
7.  คลิกปุ่ม  บันทึก

*การเปิดเอกสาร*
เมื่อบันทึกเอกสารไว้แล้ว ขั้นตอนการปิดเอกสารมีดังนี้
1.  คลิกที่  ไฟล์
2.  เลือกคำสั่ง  เปิด
3.  ค้นหาพื้นที่ที่เราบันทึกข้อมูลไว้
4.  คลิกเลือกไฟล์ที่เราต้องการเปิด
5.  คลิกปุ่ม  เปิด

 

<<<<< click or scan here >>>>>>

หัวข้อนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ที่ทำให้เรารู้จักโปรแกรม Microsoft word 2013 โดยเริ่มจากรู้รูปร่างโปรแกรมการเรียกใช้ การสร้างงานเอกสารเบื้อต้น รวมถึงในหัวข้อนี้กล่าวถึงการเซฟไฟล์งานเอกสารที่เราจัดทำขึ้นเพื่อเก็บไว้แก้ไข หรือเสร็จสิ้นงาน

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน