1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
1.4 การจัดการกับข้อความ
1.5 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
2.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
2.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
2.4  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
2.5 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
2.6  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
2.7 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
2.8 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
3.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
3.4  การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

1. เมนู แทรก มีคุณสมบัติใด
ก. สร้างตารางได้
ข. ตั้งค่าหน้ากระดาษได้
ค. ย่อ/ขยาย กระดาษได้
ง. สั่งพิมพ์งานได้

2. คำสั่ง ไฟล์ > บันทึกเป็น ทำหน้าที่ใด
ก. สร้างไฟล์ใหม่
ข. แชร์ไฟล์
ค. ปิดไฟล์
ง. บันทึกไฟล์

3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเมนู ย้อยกลับ
ก. อยู่ในเมนู ไฟล์
ข. อยู่ในเมนู แทรก
ค. อยู่ใน Ribbon bar
ง. ไม่อยู่ใน Ribbon bar

4. แถบเมนูหน้าแรกสามารถทำสิ่งใด
ก. ใช้แทรกภาพ
ข. ใช้ตั้งค่าหน้ากระดาษ
ค. ใช้จัดแต่งข้อความ
ง. แปลงไฟล์เป็น PDF

5. ไฟล์ .docx เป็นสกุลไฟล์ของโปรแกรมใด
ก. Microsoft word 2013
ข. Microsoft Excel 2013
ค. Microsoft Powerpoint 2013
ง. Microsoft Access 2013

6. Title bar มีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของ Quick Access Toolbar
ข. เป็นส่วนประกอบของ Quick Access Toolbar
ค. ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของ Work Space
ง. เป็นส่วนประกอบของ Work Space

7. การปิดไฟล์ Microsoft word 2013 ทำได้โดยกดปุ่มใด FILE > Close
ก. สร้างไฟล์ Microsoft word 2013
ข. พิมพ์ไฟล์ Microsoft word 2013
ค. ปิดไฟล์ Microsoft word 2013
ง. เปิดไฟล์ Microsoft word 2013

8. View bar เป็นส่วนประกอบของข้อใด
ก. Work Space
ข. Title bar
ค. Status bar
ง. เมนู ไฟล์

9. โปรแกรมในข้อใดถูกพัฒนาโดยบริษัท Microsoft
ก. Word
ข. iOS
ค. Chrome
ง. IE

10. การเปิดไฟล์ Microsoft word 2013 ทำได้โดยกดปุ่มใด FILE > Close
ก. สร้างไฟล์ Microsoft word 2013
ข. พิมพ์ไฟล์ Microsoft word 2013
ค. ปิดไฟล์ Microsoft word 2013
ง. เปิดไฟล์ Microsoft word 2013

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: