1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

1. เมนู แทรก มีคุณสมบัติใด
ก. สร้างตารางได้
ข. ตั้งค่าหน้ากระดาษได้
ค. ย่อ/ขยาย กระดาษได้
ก. ง. สั่งพิมพ์งานได้

2. ถ้ากดปุ่ม Ctrl + I ที่แป้นพิมพ์คือคำสั่งใด
ก. ตัวหนา
ข. ตัวเอียง
ค. ขีดเส้นใต้
ง. คัดลอก

3. ข้อใดคือหน้าที่ของปุ่ม
ก. ชิดซ้าย
ข. กึ่งกลาง
ค. ชิดขวา
ง. เต็มแนว

4. หากต้องการกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดต้องต้องใช้คำสั่งใด
ก.
ข.
ค.
ง.

5. ข้อใดคือหน้าที่ของปุ่ม
ก. สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
ข. ลำดับเลข
ค. รายการหลายระดับ
ง. แทรกสัญลักษณ์

6. คำสั่ง ใหม่ (New) คือคำสั่งใด
ก. สร้างเอกสารใหม่
ข. เปิดเอกสาร
ค. บันทึกเอกสาร
ง. แทรกเอกสาร

7. คำสั่งใดอยู่ในแท็บไฟล์
ก. คำสั่งเปิด
ข. คำสั่งแทรก
ค. คำสั่งเค้าโครงหน้ากระดาษ
ง. คำสั่งอ้างอิ้ง

8. นามสกุล .doc เป็นไฟล์ที่ใช้กับ Microsoft Word เวอร์ชั่นใด
ก. Word 97-2003
ข. Word 2007
ค. Word 2010
ง. Word 2013

9. หากกดปุ่ม Ctrl + S ที่แป้นพิมพ์คือคำสั่งใด
ก. บันทึก
ข. วาง
ค. เปิด
ง. ปิดเอกสาร

10. ข้อใดคือหน้าที่ของปุ่ม
ก. เพิ่มขนาดตัวอักษร
ข. ลดขนาดตัวอักษร
ค. ล้างรูปแบบตัวอักษร
ง. ตัวหนา

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน