1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

 

1. โปรแกรม Microsoft word มีชื่อภาษาไทยว่าอย่างไร
ก. โรแกรมนำเสนอผลงาน
ข. โปรแกรมคำนวณคำ
ค. โปรแกรมประมวลผลงาน
ง. โปรแกรมประมวลผลคำ

2. โปรแกรม Microsoft word เปิดตัวในปี ค.ศ. ใด
ก. 1893
ข. 1983
ค. 2014
ง. 1999

3. การเปิดใช้งานโปรแกรมทำได้โดยวิธีใด
ก. การดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนโปรแกรม
ข. start > MS office 2013 > MS word 2013
ค. ถูกทั้ง ก และ ข
ง. กด Alt+F4

4. โปรแกรม MS word 2013 มีส่วนประกอบหลักกี่ส่วน
ก. 2 ส่วน
ข. 3 ส่วน
ค. 4 ส่วน
ง. 5 ส่วน

5. Quick Access Toolbar มีกี่เมนู
ก. 7 เมนู
ข. 8 เมนู
ค. 9 เมนู
ง. 10 เมนู

6. หากต้องการเปิดหรือปิดไฟล์งานต้องไปที่เมนูใด
ก. ไฟล์
ข. แทรก
ค. รีวิว
ง. มุมมอง

7. หากต้องการบันทึกไฟล์ต้องไปที่เมนูใด
ก. ไฟล์ > ส่งออก
ข. ไฟล์ > บันทึกเป็น
ค. แทรก > ตาราง
ง. มุมมอง > ย่อ/ขยาย

8. ไฟล์สกุลใดเป็นไฟล์รุ่นเก่าๆของ MS word 97 – 2003
ก. .doc
ข. .docx
ค. .pdf
ง. .docs

9. หากต้องการปรับขนาดหรือเปลี่ยนสีตัวอักษรต้องไปที่เมนูใด
ก. หน้าแรก
ข. แทรก
ค. รีวิว
ง. มุมมอง

10. View bar เป็นทำหน้าที่ใด
ก. ย่อ/ขยาย พื้นที่ทำงาน
ข. ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
ค. เปลี่ยนไฟล์งานที่กำลังดูอยู่
ง. เปลี่ยนเครื่องมือทำงาน

11. เมนูแทรก อยู่ในส่วนใดของโปรแกรม
ก. View bar
ข. Status bar
ค. Work space
ง. Ribbon bar

12. Title bar มีหน้าที่ใด
ก. แสดงหน้าที่กำลังสนใจ
ข. แสดงการย่อ/ขยายพื้นที่ทำงาน
ค. แสดงการบันทึกไฟล์
ง. แสดงชื่อไฟล์ที่กำลังทำงาน

13. การจัดการเรื่องย่อหน้าอยู่ในเมนูใด
ก. หน้าแรก
ข. แทรก
ค. รีวิว
ง. มุมมอง

14. ปุ่ม ย่อ/ขยาย ทำหน้าที่เหมือนกับข้อใด
ก. View bar
ข. Status bar
ค. Work space
ง. Ribbon bar

15. สัญลักษณ์การทำตัวหน้าคือตัวอักษรใด
ก. W
ข. B
ค. I
ง. U

16. ตัวระบุตำแหน่งการพิมพ์คือข้อใด
ก. Cursor
ข. Enter
ค. Tab
ง. Ctrl

17. ในการแบ่งเค้าโครงของกระดาษเป็นสองส่วนหรือมากกว่าต้องใช้คำสั่งใด
ก. จดหมาย
ข. แทรก
ค. คอลัมน์
ง. เส้นขอบของหน้า

18. ในการนำรูปภาพจากแฟ้มเข้าต้องใช้เมนูใด
ก. จดหมาย
ข. แทรก
ค. คอลัมน์
ง. เส้นขอบของหน้า

19. หากต้องการพิมพ์เศษส่วนควรใช้ปุ่มใด
ก. สัญลักษณ์
ข. จดหมาย
ค. มุมมอง
ง. สมการ

20. การสร้างลักษณะพิเศษให้กับรูปภาพใช้เมนูใด
ก. เอฟเฟ็กต์
ข. เส้นขอบของหน้า
ค. มุมมอง
ง. สมการ

21. การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
ก. จดหมาย
ข. แทรก
ค. อักษรสวย
ง. อักษรแบบ

22. ในการสร้างวัตถุรูปพื้นฐานใช้คำสั่งใดในเมนูแทรก
ก. อักษรชุด
ข. อักษรศิลป์
ค. อักษรสวย
ง. อักษรแบบ

23. ในการสร้างวัตถุรูปพื้นฐานใช้คำสั่งใดในเมนูแทรก
ก. รูปภาพ
ข. สกรีนช็อต
ค. กล่องข้อความ
ง. รูปร่าง

24. การสร้างกรอบให้กับเอกสาร แบบกล่องข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. มีกรอบ 3 ด้าน
ข. มีกรอบ 4 ด้าน
ค. มีกรอบ 2 ด้าน
ง. ไม่มีกรอบ

25. การขีดเส้นใต้ให้ตัวอักษรต้องใช้เมนูใดใน Ribbon bar
ก. หน้าแรก
ข. แทรก
ค. รีวิว
ง. มุมมอง

26. ในการสร้างตารางใช้คำสั่งใดในเมนูแทรก
ก. สร้างตาราง
ข. นำเข้าตาราง
ค. แทรกตางราง
ง. มุมมองตาราง

27. การผสานเซลล์มีความหมายตามในข้อใด
ก. เชื่อมช่องในตารางทั้งหมด
ข. เชื่อมช่องตารางเฉพาะช่องที่เลือกไว้
ค. เชื่อมช่องตารางตามแนวแถว
ง. เชื่อมตารางตามแนวคอลัมน์

28. การพิมพ์งานใช้เมนูใดในการสั่งงาน
ก. ไฟล์
ข. รีวิว
ค. ออกแบบ
ง. มุมมอง

29. คำว่า สำเนา ในการพิมพ์งานมีความหมายตรงตามข้อใด
ก. จำนวนการคัดลอกไฟล์งาน
ข. จำนวนชุดในการบันทึก
ค. จำนวนชุดในการพิมพ์งาน
ง. จำนวนชุดในการพิมพ์ 1 ชุดและเพิ่มจำนวนชุดอีกเท่าจำนวนสำเนา

30. การพิมพ์งานสามารถสั่งพิมพ์ได้เมื่อใด
ก. สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามเครื่องพิมพ์ที่มีสถานะ พร้อม
ข. สามารถสั่งพิมพ์ได้ที่เครื่องพิมพ์ที่มีสถานะ ออฟไลน์
ค. พิมพ์ได้เมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ได้ถูกต่อสาย
ง. สั่งพิมพ์ได้ หลายเครื่องพร้อมกันในการสั่งครั้งเดียว

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน