1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

 

 1. บทเรียนออนไลน์นี้ ใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้ มิได้ใช้เพื่อธุรกิจการค้า
 2. การศึกษาบทเรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนด จึงจะประสบความสำเร็จ
 3. ขั้นตอนการเรียน
  • ก่อนการเรียน ผู้เรียนควรอ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์ให้เข้าใจ รวมทั้งศึกษาคำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด
  • คลิกเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการศึกษา จากแถบนำทางหรือเมนูด้านซ้ายมือ
  • ควรเลือกศึกษาตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไปตามลำดับ เมื่อศึกษา
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จบ แล้วค่อยศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ต่อไป
  • ก่อนศึกษาบทเรียน ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน โดยโปรแกรมจะตรวจสอบคำตอบและแจ้งคะแนนให้โดยอัตโนมัติ
  • การทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดระดับความรู้เดิมที่มีอยู่ ดังนั้นถ้าผู้เรียนทำแบบทดสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
  • เข้าสู่บทเรียน โดยเลือกศึกษาจากใบความรู้ไปตามลำดับ
  • ทำใบงาน และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ไปตามลำดับ
  • เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยที่โปรแกรมจะตรวจสอบคำตอบและแจ้งคะแนนให้ทราบโดยอัตโนมัติ
 4. ในการส่งงานหรือการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานแต่ละหน่วย ควรปฏิบัติ ดังนี้
  • ทำใบงานแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และสามารถส่งงานได้โดยระบบส่งงานออนไลน์
  • เมื่อต้องการติดต่อกับครูผู้สอนและต้องการสอบถามสามารถติดต่อได้ ที่
   e-mail : [email protected]
  • สืบค้นข้อมูล เพิ่มเติมจาก Search Engine

 

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน